Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για μίσθωση ενός (1) απορριμματοφόρου δημόσιας χρήσης και ενός (1) τριαξονικού φορτηγού με γάντζο (hook-lift) για τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Αριθμός Απόφασης:

513

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: