Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 11/8/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικού πρ/σμού 107.659,28€ με Φ.Π.Α. 24%, της με αριθμ.21272/31-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008691981 διακήρυξης που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

Αριθμός Απόφασης:

512

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: