Απόφαση Ο.Ε. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 112.657,60€ για την υλοποίηση της πράξης: «Επανάχρηση Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νυδρίου & Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Νυδριού-Πολυχώρος Νταίρπφελντ». που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 2 (Α.Π.2) ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: