Απόφαση Ο.Ε. για τον ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς ακινήτου Στέλλας και Σπυρίδωνος Αρέθα, και τον καθορισμό της αμοιβής του.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: