Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αρ. 165/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας» στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημοσίου Χώρου» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub.1-16873) παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα – ID1687E» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και αποδοχή των όρων της υπ' αρ. πρωτ. οικ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28-02-2022 (ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8 - ΡΣΝ) πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Αριθμός Απόφασης:

393

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: