Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αριθμ. 429/2020 (ΑΔΑ ΩΝΧΦΩΛΙ-ΝΡΥ) απόφασής της, σχετικά με την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με αριθμ. πρωτ.14575/24-07-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για την πράξη: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 3.563.115,09 €.

Αριθμός Απόφασης:

34

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: