Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του δεύτερου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση 24-02-2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 10-2-2020 και αριθμό κατάθεσης ΠΡ 17/2020 προσφυγής της ΟΕ ΑΔΑΜΟΝ η οποία μεταξύ άλλων στρέφεται στο Δήμο Λευκάδας για ακύρωση της αριθ’ 7642/11-6-2019 πράξης της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

646

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: