Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή τροποποιημένου τεχνικού δελτίου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Δήμου Λευκάδας», με Κ.Ε. 2016ΕΠ02200000, πρ/σμού 5.100.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: