Απόφαση Ο.Ε. ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών των υποέργων προμήθειας «Αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού στις ακόλουθες υφιστάμενες 5 γεωτρήσεις» και «Προμήθεια – Εγκατάσταση - Λειτουργία συστήματος Αυτοματισμού – Τηλεμετρίας» της πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 σύμφωνα με την πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 5473/2021 του Μέτρου 4 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού" του υπομέτρου 4.3 "Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας" της δράσης 4.3.1" Υποδομές εγγείων βελτιώσεων".

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: