Απόφαση Ο.Ε. περί ανασυγκρότησης επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με εκτιμώμενη αξία 1.000.000,00€ με το Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

36

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: