Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση δικογράφων

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: