Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3.404.524,00 € χορηγούμενου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αριθμός Απόφασης:

427

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: