Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας ταρτάν και εξοπλισμού στίβου Σταδίου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 378.820,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

687

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: