Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ.267/2022 απόφασης έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120 lt και επιστήλιων απορριμματοδεκτών δαπέδου διπλών των 35 lt, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: