Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας εξοπλισμού και οχημάτων για τη μεταφορά – μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Μεγανησίου συνολικού προϋπολογισμού 396.800,00 με Φ.Π.Α 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών τεχνικές προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

684

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: