Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας και της ΔΕΠΟΚΑΛ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ2 έτους 2022) του Δήμου Λευκάδας και για προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδας- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016.

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: