Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης για καταβολή παραβόλων που θα απαιτηθούν κατά τη διαδικασία των ενστάσεων στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

474

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: