Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του A' Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, προς απόκρουση της από 27-5-2009 και αριθμό ΒΕΜ 54/2009 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ που στρέφεται κατά της Πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης την οποία διαδέχθηκε ο Δήμος Λευκάδας , δυνάμει του Ν.3852/2010, κατά την δικάσιμο της 23ης/09/2022, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, δυνάμει της αριθ’Α67/2022 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών .

Αριθμός Απόφασης:

473

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: