Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών –ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης- της επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Λευκάδας» με εκτιμώμενη δαπάνη 238.329,45€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής, και κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: