Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-05-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης για την παροχή υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 149.998,46€ με Φ.Π.Α.24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: