Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης προσφορών διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προϋπολογισμού 378 820,00€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: