Απόφαση Ο.Ε περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ» προϋπολογισμού 217.000,00€ με το Φ.Π.Α.24%»

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: