Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/ αξιολόγησης προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ για δύο έτη προϋπολογισμού 1.210.639,652 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% της με αριθμ. 6161/28-03-2023/ΑΔΑΜ:23PROC012411173 διακήρυξης

Αριθμός Απόφασης:

346

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: