Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/ αξιολόγησης προσφορών για τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, για την «Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Λευκάδας» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 309.893,36 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Αριθμός Απόφασης:

347

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: