Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας απορριμματοφόρου 16m3 με γερανό με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, εκτιμώμενης αξίας 149.998,46€ με Φ.Π.Α.24%, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: