Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 30-09-2022 και 11-10-2022 πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσίας: ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με εκτιμώμενη δαπάνη 59.996,16€ με το Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωσης αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

538

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: