Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 2-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για το υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με κωδ. ΟΠΣ:5004012 Α/Α 2της Πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ με Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: