Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-05-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου Δήμου Λευκάδας» με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 119.926,08 € με το Φ.Π.Α.24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: