Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 23-02-2022 Πρακτικού της επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 187.921,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%-24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή και κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: