Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 31-08-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθησης ΒΙΟΚΑ και δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 17878/21-04-23021/ΑΔΑΜ:21PROC008608301 διακήρυξης

Αριθμός Απόφασης:

549

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: