Απόφαση Ο.Ε. περί έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου σύμφωνα με το άρθρο 172 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α'114)

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: