Απόφαση Ο.Ε. περί ένστασης κατά της με αριθμ.457/2021 απόφασής της σχετική με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθηση ΒΙΟΚΑ και δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε.Λευκάδας και Δ.Ε.Ελλομένου»

Αριθμός Απόφασης:

496

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: