Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρα αποσφράγισης του φακέλου οικονομικής προσφοράς του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια της Ομάδας Α:Υλικά ύδρευσης, συνολικού πρ/σμού 107.659,28€ με Φ.Π.Α. 24% που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 21272/31-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008691981 διακήρυξης

Αριθμός Απόφασης:

497

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: