Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης/ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: