Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2022 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συννημένα: