Απόφαση Ο.Ε. περί συμμόρφωσής της με την αριθμ.828/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετική με προδικαστική προσφυγή που ασκήθηκε κατά της με αριθμ.158/2022 απόφασής της με την οποία ενέκρινε τα πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προϋπολογισμού 378.820,00€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, και κατακύρωσης αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

323

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: