Απόφαση Ο.Ε. προς χορήγηση εντολής της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν.Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση της 18-03-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς απόκρουση της ΑΚ185/14-11-2019 αίτησης ακύρωσης τoυ σωματείου με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 14 ΠΟΛΙΤΩΝ», για την ακύρωση των υπ’αριθ’238994/2019, 239013/2019, 239002/2019 αποφάσεων Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: