Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄) και την περ. κ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α), έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

485

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: