Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟ», προϋπολογισμού 22.998,58ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

490

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: