Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την νέα διαδικασία του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας του Ν.4315/2015, κατά της αριθ’ ΜΤ 144/2021 αγωγής τoυ Ν. Μ. που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας με αίτημα τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Αριθμός Απόφασης:

661

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: