Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής ποσού 143.090,31€ από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα μ ε την αριθμ.63389/28-09-2022 συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου 2022 Υπ.Εσ.

Αριθμός Απόφασης:

529

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: