Απόφαση Ο.Ε. περί ματαίωσης διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΛΠ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 57.000,00 € με ΦΠΑ και Α/Α συστήματος 201122

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: